การใช้เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม และ วิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการดูแลทางสังคม

การใช้เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม และ วิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการดูแลทางสังคม

เริ่มต้น 0(0 เรตติ้ง) 21 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin Social Telecare
อัพเดทล่าสุด Sun, 03-Mar-2024
1.หลักการและเหตุผล

ปีที่1

• การทดลองใช้ Platform Social Telecare ใน กลุ่ม นสค. เป็นนหลัก

• เกิดการพัฒนากลไกและ  เครือข่ายการดูแลทางสังคม สำหรับกลุ่มคนเปราะบาง


2.วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์และทีมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพให้มี

ความรู้ ทักษะในการใช้ Platform Social Telecare กับระบบ A-MED Home ward

และพัฒนาความรอบรู้การใช้งานระบบดิจิทัล (Digital Literacy)


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และบุคคลทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
ทีมวิทยากร

5.ระยะเวลาอบรม
8 ชั่วโมง

6.หัวข้อบรรยาย

1.เครื่องมือที่จำเป็นในงานบริการสังคมส่งเคราะห์ คลินิกเน้น SDMA FRA

2.คุณภาพการบันทึก บริการสังคมสงเคราะห์ SOAP ในงานบริการคลินิก

3.เครื่องมือการทำงานที่จำเป็นสำหรับสหวิชาชีพ (บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด)

4.Smart Social work clinic สมรรถนะที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง


7.วิธีบรรยาย
ออนไลน์

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำ Post-Test 60% ขึ้นไป

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ใช้ Platform Social Telecare เพื่อเชื่ออมโยงกับระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedecine) และเชื่อมต่อกับระบบบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล เช่น ระบบ A-MED Home Ward, HOSxP หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
7 บทเรียน 02:40:09 ชั่วโมง
Pre-test
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • Pre-test
  00:00:00
บทเรียน
5 บทเรียน 02:40:09 ชั่วโมง
 • การพัฒนาและการใช้เครื่องมือการประเมินปัญหาทางสังคม Digital platform 1/5
  01:15:14
 • การพัฒนาและการใช้เครื่องมือการประเมินปัญหาทางสังคม Digital platform 2/5
  00:18:46
 • การพัฒนาและการใช้เครื่องมือการประเมินปัญหาทางสังคม Digital platform 3/5
  00:17:35
 • การพัฒนาและการใช้เครื่องมือการประเมินปัญหาทางสังคม Digital platform 4/5
  00:30:25
 • การพัฒนาและการใช้เครื่องมือการประเมินปัญหาทางสังคม Digital platform 5/5
  00:18:09
Post-Test
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • Post-Test
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
18:58:26 ชั่วโมง
0 9 ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin Social Telecare

0 รีวิวส์ | 24 ผู้เรียน | 2 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
0
0 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิวส์

ฟรี
รวม:
 • 02:40:09 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 7 บทเรียน